.
...VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı,  2001- 2005
özel ihtisas komisyonları:...
tanıtma...
.
VII.BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI
TANITMA

a) Mevcut Durum

          Ülkemizin tanıtımı alanında ağırlıklı olarak kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyet göstermesi yeterli etkinliği sağlayamamaktadır. Gerek Kamu Kurumlarındaki mali yetersizlikler, gerekse tanıtım konusunun gelişen dünya konjüktüründe çeşitlilik göstermesi, özel kuruluş, dernek ve vakıfların sektöre katılımını zorunlu kılmıştır.

          Globalleşme ile birlikte ülkeler arası ilişkin ekonomik, kültürel ve turistik olmak üzere çeşitli alanlardan büyük mesafeler katetmiş; özel sektörün ağırlığı birçok sahada kamu sektörünü geride bırakmıştır.

          Ülkemizin de bu değişimden uzak kalması düşünülmediğinden tanıtım alanında kamu ve özel kesimin ortak plan ve program yapmaya, yapılan faaliyetleri koordine etmeye ve değerlendirmeye ihtiyaç hasıl olmuştur.

          VII.Plan döneminde de çeşitli kamu kurumları yanında özel kuruluş, vakıf ve dernekler de tanıtım faaliyetlerine katılmışlardır.
 

b) İlke ve Politikalar

          Kamu kurumlarının tanıtım faaliyetlerine ek olarak özel kuruluş, vakıf ve derneklerin tanıtım faaliyetlerine yoğun bir şekilde katılması ilke olarak benimsenmiş bu konuda yıllık programlarda tedbirler geliştirilmiştir.

          Bu kapsamda mali ve hukuki destek başta olmak üzere çeşitli desteklerin: özel sektör kuruluşlarına, vakıf ve derneklere yapılması öngörülmüştür. Burada amaç özel sektörü ülkemizin  tanıtımı faaliyetlerine istek ve ağırlıklı olarak katılmasını kolaylaştırmaktadır. Ancak bu konuda yer alan tedbirler, sorumlu ve ilgili kuruluşlar tarafından sonuçlandırılamamıştır. Özel kuruluş, vakıf ve derneklerin vergi muafiyeti, çeşitli kurullarda temsil edilme, onurlandırma gibi desteğe ihtiyaçları vardır. Planda sözkonusu olan tedbirler bu destekleri nisbi de olsa sağlamaya dönüktür.
 

c) Sorunlar

          Tanıtma alanında belirli bir amaca yönelik strateji tespiti ile kurum ve kuruluşlar arası etkin bir koordinasyonun sağlanamaması sorun olarak devam etmektedir.

          Bu soruna ilaveten kamu bütçesinin tanıtma alanına tahsis ettiği ödeneklerin sınırlı olması dolayısıyla özel kuruluş, vakıf ve derneklerin bu alanda yapacakları faaliyetlerin desteklenmesi sorunu da çözüme kavuşturulmamıştır.

...©  DPT,  17.12.1999
plan8.dpt.gov.tr/tanitma/plan7.html
plan8
dpt