.
...VIII. Beþ Yýllýk Kalkýnma Planý,  2001- 2005
görüþ ve raporlar...
.
.
VIII. Beþ Yýllýk Kalkýnma Planý internet sitesinde,
çeþitli kiþi ve kurumlarca DPT'ye gönderilen görüþ ve raporlar,
kamuoyunun eriþimine sunulmaktatýr.
.
Söz konusu görüþ ve raporlar, DPT'nin görüþlerini yansýtmaz.
Sorumluluklarý gönderen kiþi ve / veya kurumlara aittir.
.

 
 

Türkiye 2023: Ulusal öngörü çalýþmasý, M. Atilla Öner, Alper Alsan, Mustafa Doðru, Ýstanbul, Ocak 1999.
(http://plan8.dpt.gov.tr/tr2023/)
 
 
 
 
 
...©  DPT, 22.9.1999
plan8.dpt.gov.tr/rapor.html
plan8
dpt